FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कविलासी नगरपालिका आपतकालीन कार्यसंचालन बिधि, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:15 PDF icon कविलासी नगरपालिका आपतकालीन कार्यसंचालन बिधि, २०७७
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:56 PDF icon १२. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७६.pdf
एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा सन्चालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:51 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
कविलासी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:50 PDF icon १६. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन (नमुना).pdf
कविलासी नगरपलिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:48 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७६.pdf
नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:46 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
कविलासी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:45 PDF icon कविलासी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
कविलासी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:43 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:42 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्र २०७६.pdf
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:41 PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages