FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बिष्णु यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत info@kawilasimun.gov.np 9854075175
श्याम किशोर राय बरिष्ठ कविराज निरीक्षक आयुर्बेद शाखा kabilasimun@gmail.com ९८४४०७७४४०
जयबिर यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रबिधि शाखा ito.kabilasimun@gmail.com, kabilasimun@gmail.com ९८४११२३८७०
राज किशोर महतो बैध निरीक्षक आयुर्बेद शाखा kabilasimun@gmail.com ९८४४२०१९६१
सुरेन्द्र महतो अधिकृत स्तर छैठाै नेपाल/कृषि ला.पो.डे.डे. kabilasimun@gmail.com ९८४४४३८६५८
अनुज देव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा kabilasimun@gmail.com ९८४०७८७९८४
भोला साह अधिकृत स्तर छैठाै नेपाल कृषि/भेटेरिनरी kabilasimun@gmail.com ९८४४२०९३६३
जयवीर यादव सूचना अधिकारी सूचना तथा प्रबिधि शाखा suchanaadhikari@kawilasimun.gov.np 9841123870
राजेश कुमार महतो जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा rajeshmahato348@gmail.com ९८६२३४६९६९
रामनन्दन पण्डित लेखापाल लेखा शाखा ramapandit1212@gmail.com 9746832499
रामस्वार्थ राय नायब सुब्बा स्वास्थ्य प्राबिधिक नेपाल कृषि/भेटेरिनरी kabilasimun@gmail.com ९८१९६३६५९०
रामवचन राय प्राबिधिक सहायक शिक्षा/प्रशासन शाखा kabilasimun@gmail.com ९८६१०१०७४५
हिरालाल राय प्राबिधिक सहायक नेपाल कृषि /बाली संरक्षण kabilasimun@gmail.com ९८४६२३०४१९
उमेश कुमार दास सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा kabilasimun@gmail.com ९८४४१००५९४
सत्येन्द्र कुमार साह सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा kabilasimun@gmail.com ९८१७८७७३७३
आनन्द किशोर चौधरी सव इन्जिनियर योजना शाखा kabilasimun@gmail.com ९८४११७३९५८
पवन कुमार महताे सहायक कम्प्युटर अपरेटर pavankushwaha100@gmail.com 9864009024
राकेश कुमार साह सहायक सब-इन्जिनियर इन्जिनियर/सिभिल rakeshsah194@gmail.com 9816811722
दिनेश राय बिद्यालय श्रोत ब्यक्ति शिक्षा शाखा kabilasimun@gmail.com ९८५४०३६४०७
संदिप यादव सहायक प्रशासन /सामान्य प्रशासन yadavsandip911@gmail.com 9808285757
दिपेश कुमार कुशवाहा सहायकस्तर चौथो जिन्सी शाखा kabilasimun@gmail.com ९८४४३८६२८७
राम बचन राय प्राबिधिक सहायक प्रशासन शाखा kabilasimun@gmail.com ९८६१०१०७४५
दिलिप कुमार साह सहायक सब-इन्जिनियर प्रबिधिक शाखा diliprazz500@gmail.com ९८१९८२६६४८
सुरेन कुमार दास सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा lekhakabilasi2020@gmail.com 9862084666
ममता राय यादव स.म.बि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा kabilasimun@gmail.com ९८६२०२४१५९
अजबलाल राय वडा सचिव वडा नं. १ र २ को कार्यालय kabilasimunwada01@gmail.com ९८४४०८९१५८
रबिन्द्र कुमार यादव वडा सचिव वडा नं. ३ को कार्यालय kabilasimunwada03@gmail.com ९८४४११०००९
राजेन्द्र ठाकुर वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय kabilasimunwada04@gmail.com ९८४४०८०७८३
शिवनाथ चौधरी वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय kabilasimunwada05@gmail.com 9844032757
राम सिकिल राम वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय kabilasimunwada06@gmail.com ९८०७६७१७५०
राजकरण राय वडा सचिव वडा नं. ९ को कार्यालय kabilasimun@gmail.com 9811890828
दिपेश कुमार कुशवाहा वडा सचिव वडा नं. ०८ को कार्यालय kabilasimunwada08@gmail.com 9844386287
बाबुराम पोखरेल सहायकस्तर चौथो वडा नं. ७ र १० को कार्यालय kabilasimunwada07@gmail.com, kabilasimunwada10@gmail.com ९८६४२२९६५३
दिनेश साह न.प्रा.स. कृषि प्राबिधिक kabilasimun@gmail.com ९८४४५८५३१०
राकेश राय एम. आई. एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा rakesh.yadav.ry141@gmail.com 9864062997

Pages