FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

कविलासी नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभामा आ. ब. २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य प्रस्तुतीकरण |

दस्तावेज: 

कविलासी नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा शुभारम्भ मिति २०७५।०३।१० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र संक्षिप्त बजेट विवरण

कविलासी नगरपालिकाको आ.ब.०७५/०७६ को समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण ।

दस्तावेज: 

Pages