FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

कविलासी नगरपालिकाको आ.ब.०७७/०७८ को समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण ।

दस्तावेज: 

कविलासी नगरपालिकाको चौथो नगर सभा शुभारम्भ मिति २०७७/०३/१० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र संक्षिप्त बजेट बिबरण |

कविलासी नगरपालिकाको चौथो नगर  सभा शुभारम्भ मिति २०७७/०३/१० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र संक्षिप्त बजेट बिबरण | 

दस्तावेज: 

कविलासी नगरपालिकाको आ.ब.०७६/०७७को समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण ।

दस्तावेज: 

Pages