FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बढीमा १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र निशुल्क त्यसपछि नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता आमाको नागरिकता नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात

नमुना फाराम तथा अन्य: 

जन प्रतिनिधि